𝐌𝐕𝐕’𝟐𝟗 ğ¡ğžğžğŸğ­ 𝐠𝐨𝐞𝐝𝐞 𝐞𝐧 ğ§ğ¨ğ¨ğğ³ğšğ¤ğžğ¥ğ¢ğ£ğ¤ğž ğ­ğ¨ğžğ¤ğ¨ğ¦ğ¬ğ­ğ©ğ¥ğšğ§ğ§ğžğ§! ⚽️👇🏼💪🏼 Zaterdag 29 januari

𝐌𝐕𝐕’𝟐𝟗 ğ¡ğžğžğŸğ­ 𝐠𝐨𝐞𝐝𝐞 𝐞𝐧 ğ§ğ¨ğ¨ğğ³ğšğ¤ğžğ¥ğ¢ğ£ğ¤ğž ğ­ğ¨ğžğ¤ğ¨ğ¦ğ¬ğ­ğ©ğ¥ğšğ§ğ§ğžğ§! ⚽️👇🏼💪🏼 Zaterdag 29 januari heeft Gemeentebelangen/VVD een bezoek gebracht aan voetbalvereniging MVV’29 uit Harbrinkhoek.
Het bestuur heeft ons bijgepraat over de plannen met betrekking tot vervanging van de kleedkamers en het toekomstperspectief van de vereniging. De kleedkamers zijn verouderd en daardoor staat de vereniging voor grote uitgaven. Een vereniging als MVV is een belangrijke spil in de samenleving, niet alleen het sportieve aspect, maar met name ook op het sociale en maatschappelijke vlak! Een vereniging houdt het dorp immers leefbaar! Gemeentebelangen/VVD vindt het belangrijk dat verenigingen toekomstbestendig worden ingericht zodat het zijn sportieve, sociale en maatschappelijke functie voor mensen van jong tot oud kan blijven behouden. Wij bedanken het bestuur van MVV’29 voor het nuttige en leuke gesprek 👊🏼⚽️

29 januari 2022 Noortje Haarman